Senátor Václav Hampl a náměstkyně ministryně práce a sociální věcí Jana Hanzlíková se připojují k aktivitám proti věkové diskriminaci

Senátor Václav Hampl a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková se připojují k síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+. Oba tak podpoří široké aktivity osobností českého veřejného života. Hlavním posláním sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu je sdružovat a propojovat výrazné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení starších lidí v české společnosti.

Václav Hampl považuje postavení lidí po padesátce za velmi důležité a upozorňuje na to, že jejich ekonomické a sociální postavení úzce souvisí s jejich životní úrovní v seniorském věku.
„Téma pracovního uplatnění, společenského postavení a seberealizace lidí v předdůchodovém a důchodovém věku bylo doposud spíše opomíjené. Často jsou diskutované různé druhy diskriminace, ale v politických, mediálních i celospolečenských debatách se na tuto skupinu občanů stále bohužel víceméně zapomíná. Proto je důležité, aby se státní instituce touto důležitou problematikou zabývaly a přijaly taková opatření, která diskriminaci občanů v předdůchodovém a důchodovém věku zabrání či alespoň minimalizují,“ zdůvodňuje své zapojení do sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu senátor Václav Hampl.

Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, se problematikou stárnutí populace zajímá dlouhodobě. Podle ní jde o velmi aktuální téma. Česká republika má v této oblasti značné nedostatky a také změny demografické struktury obyvatelstva vytváří stále větší tlak na změnu stereotypních představ ale i přístupu společnosti k lidem po padesátce a seniorům.
Jana Hanzlíková přijala pozvání k zapojení do aktivit proti ageismu, protože považuje za klíčové zvyšovat povědomí o tomto tématu: „Je nutné o této problematice mluvit, otevírat jednotlivá témata, jako je zaměstnávání starších lidí, protože věk je v ČR jedním z hlavních faktorů, které negativně ovlivňují pozici starších lidí na trhu práce. Podstatná je i výchova ke kladným mezilidským vztahům již od mateřských škol, včetně zařazení tohoto tématu do rámcových vzdělávacích programů. V neposlední řadě je nutná skutečná změna současného negativního image stáří, které je často představováno jako statické a zbytečné. Domnívám se, že Česká republika má kvalitně zpracovaný Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí, na jehož aktualizaci jsem se v roce 2014 podílela a kde je snaha o zmírnění ageismu jednou z hlavních priorit. Důležité nyní je, aby byla jednotlivá opatření tohoto plánu skutečně naplňována v praxi.”

V roce 2015 se aktivity sítě Proti ageismu zaměří na téma ageismu v médiích. „Naším hlavním cílem v letošním roce je podívat se na to, jak média hovoří o starších lidech, seniorech a jak zobrazují stárnutí. Pozornost bude věnována i tomu, jak jsou (nejen) ve veřejnoprávních médiích zastoupeni novináři a novinářky po padesátce a zda jsou v tomto ohledu média zrcadlem společnosti, nebo posilují negativní stereotypy o starších lidech,“ dodává k činnosti sítě Proti ageismu Kateřina Kňapová, analytička organizace Alternativa 50+.

Alternativa 50+
Dlouhodobě odbouráváme předsudky, podle kterých lidé po padesátce patří „do starého
železa“ a neobstojí na trhu práce. Bojujeme proti věkové diskriminaci u zaměstnavatelů i ve společnosti. Podílíme se na změnách zákonů a vládních opatření. Aktivně přispíváme k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti na pracovním trhu.

Více informací o Síti ambasadorů a ambasadorek
http://protiageismu.alternativaplus.cz.

Václav Hampl členem Sítě ambasadorů a ambasadorek proti ageismu:
http://protiageismu.alternativaplus.cz/osobnosti/prof-rndr-vaclav-hampl-drsc/
Jana Hanzlíková členkou Sítě ambasadorů a ambasadorek
http://protiageismu.alternativaplus.cz/osobnosti/mgr-jana-hanzlikova/

 

Kontakty pro média
Kateřina Kňapová, katerina.knapova@alternativaplus.cz, 776 046 060
Linda Sokačová, linda.sokacova@alternativaplus.cz, 777 615 889
www.alternativaplus.cz